Literatuurlijst

Beek, G.C.W., van, 2003. Kennisdocument grote modderkruiper Misgurnus fossilis.
Kennisdocument 1. OVB/Sportvisserij Nederland, Bilthoven

Beekman, J. & W.A.M. van Emmerik, 2007. Kennisdocument Gestippelde alver Alburnoides
bipunctatus. Kennisdocument 3. OVB/Sportvisserij Nederland.

Bode A.D., A.J. Dijkstra, B. Hoekstra, R. Hoeve, R. Zollinger, 1999. De zoogdieren van
Overijssel. Voorkomen, verspreiding en ecologie van de in wild levende zoogdieren.
Uitgeverij Waanders BV, Zwolle.

Boer, T. den, 2000. Beschermingsplan moerasvogels 2000-2004. Rapport directie
natuurbeheer nr. 47. Informatie- en Kennis Centrum Natuurbeheer, Wageningen.

Bouman F, D. Boesewinkel, R. Bregman, N. Devente, G. Oostermeijer, 2000. Verspreiding
van zaden. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Bouwman, J. & V. Kalkman, 2005. Eindrapportage inhaalslag libellen. Rapport
VS2005.020, De Vlinderstichting, Wageningen.

Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk & J. Thissen, 1992. Atlas van de
Nederlandse zoogdieren. KNNV, Hoogwoud.

Bijlsma, R.G. 1993. Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels. Schuyt & Co,
Haarlem.

Bijlsma, R.G., F. Hustings & C.J. Camphuysen, 2001. Algemene en schaarse vogels van
Nederland (Avifauna van Nederland 2). GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem /
Utrecht.
Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels. Schuyt & Co, Haarlem.

Crombaghs, B.H.J.M., R.W. Akkermans, R.E.M.B. Gubbels & G. Hoogerwerf, 2000. Vissen
in Limburgse beken. De verspreiding en ecologie van vissen in stromende wateren in
Limburg. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

Crombaghs, B, M. Dorenbosch, R. Gubbels & J. Kranenbarg, 2007. Nederlandse rivier
donderpad uit de Habitatrichtlijn bestaat uit twee soorten. De Levende Natuur 108:
248-251.

Cuppen, J.G.M., G. van Dijk, B. Koese & O. Vorst 2006. De brede geelgerande waterroofkever
Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe. – EIS-Nederland, Leiden.
Dienst Landelijk Gebied, 2007. Actieplan bedreigde soorten Reconstructiegebied
Noord- en Midden-Limbrug. Soortenrapport. In opdracht van de Provincie Limburg.
DLG, Roermond.

Diepenbeek, A. van & R. Creemers, 2006. Herkenning amfibieën en reptielen. Veldgids.
Stichting RAVON, Nijmegen.
Dorenbosch, M., N. van Kessel, F. Spikmans, J. Kranenbarg & B. Crombaghs, 2008. Voorkomen
van rivier- en beekdonderpad in Nederland. Natuurbalans - Limes Divergens BV/
RAVON, Nijmegen.

Eekelen, R. van, G.F.J. Smit, F.L.A. Brekelmans, M. Japink en L.S.A. Anema, 2007. De
heikikker met sprongen vooruit. Soortbeschermingsplan voor de heikikker in Noord-Brabant.
Provincie Noord-Brabant.

Emmerik, W.A.M., van & H.W. de Nie, 2006. De zoetwatervissen van Nederland. Ecologisch
bekeken. Vereniging Sportvisserij Nederland, Bilthoven.

Emmerik, W.A.M., 2009. Kennisdocument Europese meerval Silurus glanis (Linaeus,
1758). Kennisdocument 29. Sportvisserij Nederland, Bilthoven.

Gittenberger, E., A.W. Janssen, W.J. Kuijper, J.G.J. Kuiper, T. Meijer, G. van der Velde &
J.N. de Vries, 1998. De Nederlandse zoetwatermollusken. Recente en fossiele weekdieren
uit zoet en brak water. Nederlandse fauna 2. KNNV, Hoogwoud.

Govaere L. en K. Vandekerkhove, 2005. Specifiek biotoop- en soortenbeheer in bossen:
methodologische ondersteuning. Deel II : Beschrijvende fiches. Rapport IBW.
Bb.R.2005.007. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

Groenveld, A., en G. Smit, 2001. Handleiding voor de monitoren van amfibieën in Nederland.
Centraal Bureau voor Statistiek.

Halm, H. van, 1992. Natuur Nabij. Dieren- en plantenleven in stad en dorp. Schuyt & Co.

Huijbregts H. 2004. Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus (Degeer, 1774).
EIS Nederland, www.naturalis.nl/eis.

Huijbregts, H. 2004. Brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus Linnaeus,
1758. EIS Nederland, www.naturalis.nl/eis

Haye, M. la & J.M. Drees, 2004. Beschermingsplan Noordse woelmuis. Rapport EC-LNV nr.
270. Expertisecentrum LNV.

Janssen, J.A.M & J.H.J. Schaminée, 2008. Europese natuur in Nederland. Soorten van de
Habitatrichtlijn. KNNV-uitgeverij.

Jong, Th. H. de, 2000. Soortenbeschermingsplan voor Krabbescheer en Groene glazenmaker.
Bureau Viridis/Provincie Utrecht.

Jong, Th. H. de, 2003. Soortbeschermingsplan Winterjuffers. Soortbeschermingsplan voor
Noordse- en bruine winterjuffer. Bureau Viridis/ Provincie Utrecht.

Jonker, N. & J. Mulder, 1994. Kleine marters in de polder. Wezel, bunzing, hermelijn.
NOZOS, Grootebroek.

Kam, J. van de, B. Ens, T. Piersma & L. Zwarts, 1999. Ecologische atlas van de Nederlandse
wadvogels. Schuyt & Co, Haarlem.

Klaassen, O., L. Dijksen, P. de Boer, F. Willems, R. Foppen & K. Oosterbeek, 2006. Meer
Blauw op de Wadden! Broedsucces, voedselecologie en dispersie van de Blauwe
Kiekendief op de Waddeneilanden in 2004-2006. SOVON Vogelonderzoek Nederland,
Beek-Ubbergen.

Krekels, R., Th. de Jong en K. Mostert, 2004. Krabbescheer & Groene glazenmaker in de
provincie Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland.

Kreutz, C.A.J. & H. Dekker, 2000. Orchideeën van Nederland: ecologie, verspreiding,
bedreiging, beheer. Uitgave B.J. Seckel en C.A.J. Kreutz. Raalte en Landgraaf.

Lange, R., P. Twisk, A. van Winden & A. van Diepenbeek, 1994. Zoogdieren van West-
Europa. Veldgids nr. 8. KNNV, Utrecht.

Laufer, H., K. Fritz & P. Sowig, 2007. Die Amphibien und Reptilien. Baden-Württembergs.
Eugen Ulmer KG, Stuttgart.

Lenders, H.J.R., C.C.H. Marijnissen en R.P.W.H. Felix, 1993. Waarnemen en herkennen
van amfibieën en reptielen in het veld. Stichting RAVON, Nijmegen.
LNV. 2009. Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet.
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.

Limpens, H., K. Mosterd & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen.
Onderzoek naar verspreiding en ecologie. Uitgeverij KNNV, Utrecht.

Maas, P.A., 1999. Het voorkomen van Apium repens (Jacq.) Lag. (Kruipend moerasscherm)
in Nederland. Gorteria 25-nummer 1.

Maes D. & H. van Dyck, 1999. Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en
behoud, Stichting Leefmilieu/ Antwerpen i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en
Vlaamse Vlinderwerkgroep/Brussel.

Meijden, R. van, 2005. Heukels’ Flora van Nederland. Wolters-Noordhoff bv Groningen/
Houten.
Minsterie van LNV, 2008. Natura 2000 profielendocument. Versie 1 september 2008.
Ministerie van LNV, Directie Kennis, Ede.

Niewold, F.J.J. 2003. Kansen voor de Europese rivierkreeft Astacus astacus in Nederland.
Onderzoek naar geschikte locaties voor (her)kolonisatie in sprengbeeksystemen op de
zuidelijke Veluwe. - Alterrarapport 851. Alterra, Research Instituut voor de Groene
Ruimte. Wageningen.

Nie, H.W., de, 1996. Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen. Media Publishing, Doetin
chem.

Nöllert, A., en C. Nöllert., 2001. Amfibieëngids van Europa. Tirion uitgevers , Baarn.

Riet van de, B.P., R .Bobbink, J.H. Willems, E.C.H.E.T. Lucassen, J.G.M. Roelofs, 2005.
Preadvies zinkflora. Rapport DK, nr. 2005./Dk007-O. Directie Kennis, Ministerie van
Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit. Ede.

Rijsewijk, A. van, 2008. Het verborgen bestaan van de gladde slang. Stichting RAVON,
Nijmegen.

Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff, 1995. De vegetatie van Nederland. Deel 2.
Wateren, moerassen, natte heiden. Opulus Press, Uppsala, Uppsala/Leiden.

Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder & E.J. Weeda, 1996. De vegetatie van Nederland
Deel 3. Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden. Opulus Press,
Uppsala, Uppsala/Leiden.

Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhof, 1998. De vegetatie van Nederland Deel 4.
Plangemeenschappen van de kust en van binnenlandse pioniermilieus. Opulus Press,
Uppsala, Uppsala/Leiden.

Scheffer, M. & J. Cuppen, 2005. Vijver, sloot en plas. Rapport 7320. Tirion Uitgevers B.V.,
Baarn.

Schot, J.A. & P.F.M. Verdonschot, 1996. Astacus astacus. Een ecologisch profiel gebaseerd
op informatie uit literatuur. IBN-rapport 235. IBN-DLO, Wageningen.

Schuitema, W., 2003. De habitat van de Knoflookpad (Pelobates fuscus). Onderzoek naar
en waardering van leefgebieden in het Vechtdal (Overijssel) en in de omgeving van
Valthe (Drenthe). Alterra/Saxion Hogeschool IJsselland, Wageningen/Deventer.

Smit, G.F.J. & R. van Eekelen, 2007. Kansen voor de kamsalamander! Beschermingsplan
voor de kamsalamander in Noord-Brabant. Rapport 06-212. Bureau Waardenburg bv,
Culemborg.

Snow, D. W. & Perrins, C. M, 1998. The Birds of the Western Palearctic Concise Edition.
SOVON, 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels. Nederlands Natuurhistorisch
Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en EIS-Nederland, Leiden.

Spikmans, F. & J. Kranenbarg, 2006. Herkenning zoetwatervissen. Stichting RAVON,
Nijmegen.

Spitzen-van der Sluijs, A.M., G.W. Willink, R. Creemers, F.G.W.A. Ottburg, R.J. de Boer,
P.M.L. Pfaff, de Wild. W.W., D.J. Stronks, R.J.H. Schroder, M.T. de Vos, D.M. Soes,
P. Frigge, R.P.J.H. Struijk & R. Zollinger, 2007. Atlas reptielen en amfibieen in Gelder
land 1985-2005. stichting RAVON, Nijmegen.
Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen, 2005. Gedragscode Flora- en
faunawet. Roermond,
Stichting het Noordbrabants landschap, 1996. Natuur in Noord-brabant. Twee eeuwen
plant en dier.

Stortelder, A.F.H., J.H.J. Schaminée & P.W.F.M. Hommel, 1999. De vegetatie van
Nederland Deel 5. Ruigten, struwelen en bossen. Opulus Press, Uppsala, Uppsala/
Leiden.

Svensson, L. & P.J. Grant, 1999. ANWB Vogelgids van Europa. Tirion Uitgevers BV, Baarn.

Swaay, C.A.M. van, 2000. Beschermingsplan grote vuurvlinder 2000-2004. Rapport
directie natuurbeheer nr. 39. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Wageningen.

Timmermans, G., R. Lipmann, M. Melchers & H. Holsteijn 2004. De gewone rivierkreeft
Astacus astacus (Linnaeus, 1758). - EIS - Nederland, www.naturalis.nl/eis.

Verkem, S., J. De Maeseneer, B. Vandendriessche, G. Verbeylen & S. Yskout, 2003.
Zoogdieren in Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002. Natuurpunt
Studie en JNM-Zoogdierenwerkgroep, Gent.

Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra, 2003. Nederlandse oecologische flora.
Wilde planten en hun relaties 1. KNNV Uitgeverij/IVN.

Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra, 2003. Nederlandse oecologische flora.
Wilde planten en hun relaties 2. KNNV Uitgeverij/IVN.

Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra, 2003. Nederlandse oecologische flora.
Wilde planten en hun relaties 3. KNNV Uitgeverij/IVN.

Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra, 2003. Nederlandse oecologische flora.
Wilde planten en hun relaties 4. KNNV Uitgeverij/IVN.

Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra, 2003. Nederlandse oecologische flora.
Wilde planten en hun relaties 5. KNNV Uitgeverij/IVN.
Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999. Atlas van de Drentse Flora. Schuyt & Co
Uitgevers en Importeurs BV, Haarlem.

Wynhoff, I. & C.A.M. van Swaay, 1995. Bedreigde en kwetsbare dagvlinders in Nederland.
Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. Rapportnr. 95.11. De Vlinderstichting,
Wageningen.

Websites
http://www.synbiosys.alterra.nl/. Alterra, 2008. Synbiosys. Syntaxonomisch Biologisch Systeem.
http://www.bto.org/. British trust for ornithology, 2008.
http://www.gentiaanblauwtje.nl/. De Vlinderstichting, 2008. Gentiaanblauwtje.
http://www.groeneglazenmaker.nl/. De Vlinderstichting, 2008. Groene glazenmakerwww.
grotevuurvlinder.nl. De Vlinderstichting en Wageningen UR, 2008. De Grote
Vuurvlinder. Overlevingskansen gemodelleeerd.
http://www.libellennet.nl/. De Vlinderstichting, 2008. Libellennet.
http://www.vlindernet.nl/. De Vlinderstichting/werkgroep Vlinderfaunistiek, 2008. Vlindernet,
versie 2
http://www.soortenbank.nl/. ETIBioInformatics. Soortenbank, 2008.
flora.instnat.be. Floradatabank van de Vlaamse overheid. 2008.
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/. Ministerie van Landbouw, natuurbeheer en Voedselkwaliteit,
2008. Soortendatabase.
www.nev.nl/hymenoptera/bzzz25.pdf. Nederlandse entomologische vereniging, 2007.
Klokjesdikpootbijen (Melitta haemorrhoidalis) en grasklokjes (Campanula rotundifolia) op
Texel Uit: Bijen en wespen in tuinen en natuurgebieden. 2007 (25): 7-10.
http://www.nederlandsesoorten.nl/. Nederlands soortenregister, 2008.
www.anemoon.org/anemoon. Stichting ANEMOON, 2008. ANalyse Educatie en Marien
Oecologisch ONderzoek.
http://www.floron.nl/. Stichting FLORON, 2008.
www.floron.nl/pages/luronium.html. Stichting FLORON, 2008. Drijvende waterweegbree.
Stichting instandhouding kleine landschapselementen in Limburg, 2008.
http://www.ikl-limburg.nl/
http://www.ravon.nl/. Stichting RAVON, 2008.
http://www.vriendenvandeotter.nl/. Stichting Vrienden van de Otter, 2008.
http://www.stowa.nl/. Stowa. Stichting toegepast onderzoek waterbeheer, 2008.
http://www.wshd.nl/. Waterschap Hollandse Delta, 2008.
http://www.wilde-planten.nl/. Wilde planten in Nederland en België, 2008. Plantendatabase met
vrijwel alle (hogere) planten die in België en Nederland in het wild voorkomen.
http://www.zoogdiervereniging.nl/. Zoogdiervereniging VZZ, 2008.